Získanie certifikátu
firma alebo štátna inštitúcia

Krok 2: vyberte možnosť, o ktorú máte záujem (späť ku kroku 1)

slúži pre vytváranie a overovanie elektronických pečatí s cieľom zaručiť pôvod a integritu dokumentov.

 

je určený predovšetkým pre vzájomnú zabezpečenú komunikáciu serverov.

 

 

sú určené pre autentizáciu a zabezpečenie internetových stránok. Sú vydávané na základe špeciálnej zmluvy. V prípade záujmu kontaktujte prosím sales@ica.cz

Požadované dokumenty

pred vydaním vybraného certifikátu je potrebné na Registračnej autorite predložiť

  • platný občiansky preukaz alebo pas a ďalší doklad totožnosti (karta zdravotnej poisťovne, cestovný pas, vodičský preukaz ...)
  • doloženie existencie spoločnosti nie starší ako 6 mesiacov (napr. výpis z obchodného registra, živnostenský list)
  • dokument opravňující k jednání za společnost - plná moc (akceptovány jsou úředně ověřené plné moci), jmenovací listina jednatele, popřípadě obojí
  • platný občiansky preukaz alebo pas
  • doloženie existencie spoločnosti nie starší ako 6 mesiacov (napr. výpis z obchodného registra, živnostenský list)
  • dokument, ktorý oprávňuje žiadateľa na rokovanie za spoločnosť - menovací dekrét konateľa

Upresnenie k uvedeným dokumentom, vzory dokumentov a podmienky pre vydanie certifikátu v zastúpení nájdete v sekcii Podpora.

separator
separator